Каталог: алфавітний

Нові надходження

Статистика відвідувань

Сьогодні візитів : 3629
Візитів за тиждень : 3629
Візитів за місяць : 141616
Кількість документів в електронній бібліотеці : 13894
Договір про співробітництво

Договір 

про співробітництво

 

м. Київ                                                                                  ". . " . . . . . . . . . 20 . р.

 

Сторони договору:

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (далі – Сторона 1) в особі генерального директора Вилегжаніної Тамари Ізмайлівни, яка діє на підставі Статуту,

 та. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         (вказати найменування сторони) (далі -  Сторона 2) в особі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(разом далі - Сторони) на основі взаємних інтересів  у галузі розвитку бібліотечної справи та інформаційних технологій в Україні;
враховуючи те,  що НБУ ім. Ярослава Мудрого реалізує проект зі створення електронної бібліотеки «Культура України», яка забезпечить вільний, безкоштовний доступ користувачів до надбань української культури і мистецтва, зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного іміджу України у світі;
прагнучи до об’єднання зусиль у створенні інтегрованого інформаційного ресурсу з єдиною точкою доступу,

уклали цей Договір про співробітництво про таке:

1. Сторони дійшли згоди щодо співробітництва у створенні електронної бібліотеки «Культура України».

2. Співробітництво Сторін ґрунтується  на основі добровільності, рівності, відкритості, взаємної поінформованості при дотриманні норм законодавства України.


3. Співробітництво Сторін здійснюється шляхом:

  • передачі Стороною 2 Стороні  1 електронні аналоги друкованих видань, творів мистецтв у відповідності до профілю комплектування електронної бібліотеки «Культура України», визначених форматів, і технічних вимог;
  • розміщення Стороною 1переданих Стороною 2 електронних аналогів друкованих видань, творів мистецтв та надання відкритого доступу до них;
  • спільного обговорення Сторонами правових питань, пов’язаних із предметом співробітництва.

4. Сторони гарантують дотримання законодавства про авторське право у процесі співробітництва за цим договором.

5. Розміщення ресурсів ЕБ та доступ до них здійснюється на окремому сайті, адміністрування якого забезпечує Сторона 1.

6. Сторони будуть підтримувати і вдосконалювати взаємовигідне співробітництво з пріоритетних напрямів формування електронної бібліотеки «Культура України».


7. Сторони будуть співпрацювати без створення юридичної особи.

 
8.  Жодна зі сторін не може накладати ніяких зобов'язань, що зв'язують іншу Сторону у питаннях, які є предметом цього договору.

9. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до припинення його Сторонами.

10. Будь-яка зі Сторін має право розірвати цей договір у односторонньому порядку у разі, якщо отримає підтвердження порушення іншою Стороною умов цього договору.

11. Сторона 1 зобов’язується не передавати повні тексти оцифрованих видань, отриманих нею від Сторони 2 третім особам.

12. Питання, не врегульовані цим договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


13. Цей договір складено українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

 

Національна бібліотека України  імені

Ярослава Мудрого

М. Київ, вул. Грушевського Михайла,1, 01001

Генеральний директор

Національної бібліотеки України імені

Ярослава Мудрого

 

_______________ Т.І. Вилегжаніна  

__________________

 
© Copyright elib.nlu.org.ua 2023 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого