ГоловнаКультурологіяУкраїнська революція (1917-1921)ПерсоналіїБагалій Дмитро
home first_page chevron_left / 1412 chevron_right last_page unfold_more unfold_more zoom_out zoom_in refresh refresh
Юбілейний збірник на пошану академика Дмитра Йвановича Багалія
Фото
Передмова
Де що є
Автобіографія акад. Дмитра Йвановича Багалія
Систематична бібліографія праць академика Дм. Йв. Багалія за 50 років
М. Горбань. Археографічні праці акад. Дм. Йв. Багалія
В. О. Барвінський. Дмитро Йванович Багалій, як історик Слобідської України
С. П. Дуброва. На згадку
Юбілейний збірник на пошану акад. Д. І. Багалія
В. І. Липський. Ботанічний Сад Української Академії Наук і його завдання
С. О. Єфремов. Без хліба
А. Е. Кримський. "Волосова борода"
А. М. Лобода. З життя на Україні 20–30-х років ХІХ в.
М. Т. Кащенко. Втрати українських садовласників через передчасний збір садовини
Н. П. Василенко. Територія України XVII віку
Е. Ф. Карський. Павло Васильович Шейн, як білоруський етнограф
И. Ю. Крачковский. Сулейман аль-Бустани
О. П. Новицький. До питання про походження дерев’яної української архітектури
В. М. Перетц. Ще одна вірша про гетьмана Мазепу
В. П. Бузескул. Студіювання стародавностей північного чорноморського надбережжя і їхня вага з погляду грецької та світової історії
Хв. Ів. Мищенко. ’АОІГГАNOI не цигани
О. О. Малиновський. Кари майнові та кари особисті
Л. М. Яснопольський. До питання про основні принципи податкової політики
Д. О. Граве. Теорія відносности в історичній перспективі
Г. В. Пфейфер. Про повні інтеграли лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку
N. Lebedew. Uber die Tektonik des sudwestlichen Teiles des Donetzbeckens
А. А. Спіцин. Південно-руський неоліт
М. Я. Рудинський. Кварцитові вироби в інвентарі пізньонеолітичних стацій України
П. П. Єфименко. Пам’ятки мустьєрської культури на сході Европи
С. П. Шестаков. Кіммерійці в археології України
С. С. Дложевський. Новий ольбійський декрет на честь Агатокла-евоката
Б. В. Варнеке. До історії знайомства римлян з північним узбережжям Чорного моря
О. І. Покровський. Геродот та Арістей
Е. А. Черноусов. До питання про джерела хроніки Теофана Сповідника з доби Анастаса Дикора
П. О. Потапов. З матеріялів візантійсько-слов’янської історіографії
І. І. Огієнко. "Руські" переклади в Херсонесі в 860 році
В. О. Пархоменко. Князь чорний
Товфік Кезма. Оповідання арабського історика Абу-Шоджі Рудраверського ХІ в. про те, як охрестилася Русь
М. З. Левченко. Богатир Ілля Муромець в старій українській казці
С. В. Юшков. Устав кн. Всеволода
В. М. Зуммер. Врубель у Кирилівській церкві
М. К. Грунський. Питання про автора "Слова о полку Ігоревім"
М. Д. Присьолков. Південно-руське літописання в стародавньому суздальському літописанні ХІІ–ХІІІ вв.
І. С. Абрамов. Літописний Вороніж на Чернігівщині
І. М. Бороздін. До вивчення старо-кримських надгробків
В. І. Пічета. До історії опікунського права в литовському статуті 1529 року
А. Е. Кристер. Духівниці XVI–XVII віку
Г. Ільїнський. Що таке овсень
А. Ковалівський. Чайки й "чайкісти" на середньому Дунаї
С. Томашівський. До історії перелому Хмельниччини
А. Яковлів. Договір Гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою року 1654
М. П. Олексіїв. Українські козаки, як їх змальовує французький поет XVII в.
Ф. Петрунь. Московські переробки західньо-европейських мап
О. І. Білецький. Симеон Полоцький та українське письменство XVII-го віку
В. І. Рєзанов. "Венецъ Димитрїю"
П. М. Попов. Панегірик Крщоновича Лазарю Барановичу – невідоме Чернігівське видання 80-х років XVII в.
С. І. Маслов. Етюди з історії стародруків
Ол. П. Оглоблін. Договір Петра Іваненка (Петрика) з Кримом 1962 року
В. В. Іванов. Прапори Слобідських полків
М. Є. Слабченко. Ескізи з історії "Правъ, по которымъ судится Малороссійкій народъ"
Ір. Ю. Черкаський. Судові реформи Гетьмана гр. К. Г. Розумовського
В. О. Романовський. До історії бюджетового права Гетьманщини за Кирила Розумовського
В. І. Вєрєтєнніков. З історії перших років Катерининської ген.-прокуратури
Є. О. Загоровський. Запорозько-російська митна політика за часів Нової Січи
Н. Д. Василенкова-Полонська. Історики Запорожжя XVIII в.
К. Є. Антипович. Київська міська печатка
А. Єршов. Сторінка з українського джерелознавства
О. Д. Татаринова-Багаліївна. Нариси з історії військових поселень на Україні
В. М. Базилевич. Декабрист Юшневський та Гнідич
Ю. Г. Оксман. Секретне слідство про "Исповедь Наливайко" К. Ф. Рилєєва року 1825
В. В. Міяковський. Епізод 1827 року в маєтку Поджіо
Г. Л. Модзалевський. З листування декабристів
Л. П. Добровольський. Deсembriana
А. Введенський. З минулого російської дипломатики
В. П. Рибинський. З історії ґетта в Київі
І. В. Галант. Київські проєкти землевпорядкування жидів 1841 р.
П. Клепацький. Господарство Диканського маєтку Кочубеїв у першій половині ХІХ в.
В. В. Дубровський. Знадоби до характеристики обопільних стосунків межи поміщиками й кріпаками в першій половині ХІХ в.
О. А. Плевако. З матеріялів до історії цукрової промисловости на Україні
Додаток № 1
П. В. Клименко. Промисловість і торговля в Подільській губерні на початку ХІХ віку
В. О. Кордт. Російське громадянство підчас розкріпачення селян, в листуванні тогочасного чужоземного дипломата
Д. Є. Бованенко. До історії політичної економії на Україні
В. Дитякин. Сільське господарство французьких колоній за війни та по ній
Б. Г. Курц. Шляхи економічної політики Росії та СРСР на Сході
Б. В. Фармаковський. Боспорські Спартокіди в атенському різьбярстві
Л. В. Писаржевський. З царини електронної хімії
А. В. Палладін. Авітамінози та виміна надіб’їв
К. А. Красуський. До історії добування та дослідження органічних а-окисів в органічній лабораторії Харківського Університету та Ін-ту Народньої Освіти
А. В. Рейнгард. До питання про вплив тютюнового диму на рослини
В. Барвінок. Роля балканських слов’ян в історії Візантії за IV-го хрестового походу
Додатки
© Copyright elib.nlu.org.ua 2024 - All Rights Reserved
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого